Klub energetyczny

Klub Energetyczny to przestrzeń do dyskusji o najważniejszych zagadnieniach szeroko pojętego sektora energetycznego ujęta w trzech wymiarach: administracyjno-politycznym, biznesowym i naukowym.

Więcej

Uniwersytet Warszawski

Jest najstarszą i widzącą w Europie Środkowo-Wschodniej jednostką kształcącą w zakresie Zarządzania. Wysoki poziom kształcenia, badań naukowych oraz umiędzynarodowienie Wydziału znajdują odzwierciedlenie w rankingach i ocenach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz niezależnych instytucji, działających na rzecz doskonalenia jakości kształcenia.

Więcej

Instytut Energetyki

Instytut Energetyki – Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-wdrożeniowym podległym Ministerstwu Klimatu i Środowiska.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane przyszłościowe technologie generacji energii, jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna. Instytut jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA i uczestniczy w realizacji licznych międzynarodowych projektów badawczych Unii Europejskiej.

Misją Instytutu Energetyki jest rozwój innowacyjnych technologii prowadzących do stworzenia zrównoważonego i bezpiecznego systemu energetycznego. Instytut Energetyki swoimi działaniami badawczo-wdrożeniowymi, eksperckimi i doradczymi wspiera zrównoważone formy generacji i konsumpcji energii, oszczędność i efektywność energetyczną, czyste metody wykorzystania paliw kopalnych i włączanie odnawialnych źródeł energii do systemów energetycznych.

Instytut rozpoczął prace w obszarze energetyki jądrowej w latach 80, XX w. Obecnie obszarem prac Instytutu w tematyce energetyki jądrowej jest wyprowadzenie mocy i wykorzystanie obiegów siłowni jądrowych jako źródła ciepła lub pary dla procesów wytwarzania wodoru w wysokotemperaturowych elektrolizerach oraz obiegach termochemicznych.

Wybrane opracowania w obszarze EJ:

Boiski M., Chemicz S., Dryll M., Hercog J., Kupecki J., Motylinski K., Świątkowski B., Opracowanie podziału instalacji współpracującej z obiegiem reaktora HTGR oraz sposobu ich separacji, a także określenie narzędzi do obliczeń statycznych
i dynamicznych modelu (2021)
Milewski J., et al., Hydrogen Production in Solid Oxide Electrolyzers coupled with Nuclear Reactors. Int J Hydrogen Energy 2021;46(72):35765-76
Bocian P., Boski M., Futyma K., Glot B., Hercog J., Kupecki J., Motylinski K., Świątkowski B., Projekt koncepcyjny instalacji badawczo-demonstracyjnej obiegu wtórnego o charakterze przemysłowym współpracującej z obiegiem reaktora HTGR oraz określenie możliwych sposobów wykorzystania energii cieplnej HTGR w układzie odbiorczym (2021)
Zakończone projekty (2021 r.):

Projekt koncepcyjny instalacji badawczo-demonstracyjnej obiegu wtórnego o charakterze przemysłowym współpracującej z obiegiem reaktora HTGR oraz określenie możliwych sposobów wykorzystania energii cieplnej HTGR w układzie odbiorczym
(w ramach projektu Gospostrateg goHTR)
Opracowanie podziału instalacji współpracującej z obiegiem reaktora HTGR oraz sposobu ich separacji, a także określenie narzędzi do obliczeń statycznych i dynamicznych modelu (w ramach projektu Gospostrateg goHTR)
Analiza porównawcza układów energetycznych dedykowanych do niskoemisyjnej i wielkoskalowej produkcji wodoru
(we współpracy z Politechniką Warszawską).