Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska kierowane jest przez ministra właściwego do spraw energii i ochrony klimatu w latach 2019-2020. Ministerstwo utworzono 15 listopada 2019 roku. Chociaż formalnie powstało z przekształcenia ówczesnego Ministerstwa Środowiska, w praktyce było następcą zlikwidowanego tego samego dnia Ministerstwa Energii.
6 października 2020 działy ministerstwa klimatu (energia i klimat) ponownie połączono z działem środowisko, powołując Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 7 października 2020 z mocą obowiązującą od dnia poprzedniego weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów, które zniosło rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Klimatu.
Działalność Ministerstwa Klimatu obejmuje bardzo szeroki zakres spraw, w tym przede wszystkim ochronę i racjonalne wykorzystywanie zasobów środowiska – powietrza, przyrody ożywionej czy zasobów kopalin. Z klimatem wiążą się także zadania z zakresu zrównoważonego rozwoju, polityki klimatycznej, włączając w to adaptację do zmian klimatu, oraz leśnictwa i łowiectwa.

Więcej informacji na oficjalnej stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska